Allmänna villkor

Följande allmänna villkor (dessa ”Villkor” eller ”Villkoren”) reglerar användningen av samtliga tjänster som Zigned AB, organisationsnummer 559279-9224, (”Zigned”) tillhandahåller.

Villkoren gäller alla kunder och användare av våra tjänster, oavsett om du är en kund som registrerar dig för tjänsterna direkt via vår hemsida (”Direktkund”) eller en kund som ingår ett skriftligt avtal med oss avseende tjänsterna (”Avtalskund”). Med ”Kund” avses hädanefter både Direktkunder och Avtalskunder. Villkoren gäller även för dig som är en användare av Tjänsterna, antingen under en Kunds ansvar eller annars som part i ett signeringsärende (”Användare”)

Senast uppdaterad: 2024-02-26
Version: 1.2

1

Bindande

1.1

Zigned tillhandahåller tjänster inom elektronisk signering via webbapplikation tillgänglig via Zigneds hemsida zigned.se (”Webbportalen”) och/eller REST API (”API”), samt därtill hörande tjänster, support, dokumentation och material (”Tjänsterna”).

1.2

För Direktkunder och Användare gäller dessa Villkor omedelbart vid köp av Tjänsterna (eller delar därav) via vår hemsida.

1.3

För Avtalskunder träder dessa Villkor i kraft i enlighet med de specifika villkor och överenskommelser som fastställts i det skriftliga avtalet mellan Avtalskunden och Zigned (”Huvudavtalet”).

1.4

Genom att använda våra Tjänster och/eller registrera ett användarkonto, oavsett som Användare, Direktkund eller Avtalskund, accepterar du att vara bunden av dessa Villkor. Du ingår då ett bindande avtal med Zigned avseende tillgången till och användningen av Tjänsterna (eller delar därav). Om du inte accepterar dessa Villkor har du inte rätt att använda Tjänsterna.

2

Andra tillämpliga villkor

2.1

För Direktkunder och Användare utgör dessa Villkor och Zigneds personuppgiftsbiträdesavtal den fullständiga regleringen av Parternas mellanhavanden i de frågor som Villkoren berör. För Direktkunder gäller det personuppgiftsbiträdesavtal som publiceras och görs tillgängligt på Zigneds hemsida: Personuppgiftbiträdesavtal.

2.2

För Avtalskunder gäller, utöver dessa Villkor och personuppgiftsbiträdesavtalet, villkoren i Huvudavtalet. I händelse av eventuella motsättningar mellan dessa Villkor och villkor som anges i Huvudavtalet, ska villkoren i Huvudavtalet äga företräde. För Avtalskunder gäller den version av personuppgiftsbiträdesavtalet som ingåtts i samband med Huvudavtalet.

2.3

I händelse av konflikter mellan villkor i personuppgiftsbiträdesavtalet och villkoren i andra avtalshandlingar, ska personuppgiftsbiträdesavtalet äga företräde i frågor som relaterar till personuppgiftsbehandling.

2.4

För Avtalskunder avser ”Avtalet” dessa Villkor, Huvudavtalet, personuppgiftsbiträdesavtalet och övriga tillämpliga avtalshandlingar som ingåtts mellan Zigned och Avtalskunden. För Direktkunder avser ”Avtalet” dessa Villkor och personuppgiftsbiträdesavtalet. För Användare avses med ”Avtalet” dessa Villkor. Samtliga avtalshandlingar ska, i tillämpliga fall, anses utgöra ett integrerat avtal.

3

Tjänster

3.1

Genom Tjänsterna kan Kunden skapa signaturärenden. Signaturärenden är ärenden i vilka Kunden kan signera dokument, handlingar, avtal eller andra material och/eller bjuda in andra utomstående att signera sådana dokument.

3.2

Tjänsterna kommer att utföras i enlighet med dokumentationen och med rimlig noggrannhet och omsorg. Detta åtagande ska inte tillämpas på omfattningen av någon avvikelse som orsakas av Kundens användning av Tjänsterna i strid med Zigneds instruktioner eller Avtalet, eller någon ändring av Tjänsterna eller tillhörande programvara som används i tillhandahållandet av Tjänster från tredje part som inte är auktoriserad av oss.

3.3

Om en Användare inbjuds till att använda Tjänsterna genom en inbjudan från en Kund, begränsas Användarens tillgång till Tjänsterna till dokumentet mellan den inbjudna Användaren och den Användare som skickat inbjudan.

3.4

Kunden ansvarar för att ha tillräcklig utrustning och kommunikationsmöjligheter för att kunna nå och använda Tjänsterna, till exempel en dator, mobilt BankID och internettillgång. Kunden ansvarar för installation, integration och implementering av Tjänsterna på Kundens webbplatser och/eller enheter. Kunden är införstådd med att Zigned inte har någon skyldighet att ändra Tjänsterna och/eller tillhörande programvara för att stödja Kundens användning.

3.5

Kunden är införstådd i att kommunikationer, uppdateringar, ändringar eller andra meddelanden rörande Tjänsterna endast tillhandahålls för allmän information och inte har gjorts med Kundens specifika krav i åtanke.

3.6

Zigned förbehåller sig rätten att introducera nya tjänster, funktioner eller funktionalitet för Tjänsterna. Zigned förbehåller sig även rätten att ändra, uppdatera, nedgradera, anpassa eller annars justera Tjänsterna. Avtalet gäller även för sådana nya eller ändrade tjänster, funktioner eller funktionalitet, såvida Zigned inte uttryckligen anger annat.

4

Helpdesk och Support

Zigned tillhandahåller en helpdesk för frågor avseende den dagliga användningen av Tjänsterna samt rapportering av fel som Kunden upptäcker. Helpdesk är tillgänglig via e-mail och internet. Helpdesk är bemannad för hantering av ärenden under normal kontorstid i Sverige, 09:00 till 16:00 helgfria vardagar. Kontaktuppgifter framgår av Zigneds hemsida.

5

ANVÄNDARKONTO

5.1

För att ta del av Tjänsterna krävs att ett eller flera användarkonton registreras med Zigned (”Användarkonto”). Användarkonton kan registreras av Kunden eller av Zigned åt Kunden. En Kund kan ha flera Användarkonton.

5.2

Tjänsterna innehåller även funktioner som möjliggör för Kunder att bjuda in sina kunder eller andra parter till signeringsärenden för att använda och interagera med vissa delar av Tjänsterna. Sådana inbjudna användare utgör Användare enligt Avtalet.

5.3

För att registrera ett Användarkonto måste Kunden och/eller den relevanta Användaren tillhandahålla den information som efterfrågas i registreringsprocessen för Kundens Användare, vilket inkluderar kontakt- och betalningsuppgifter. Genom att registrera ett Användarkonto, eller genom att låta Zigned registrera ett sådant konto åt Kunden, försäkrar Kunden och/eller Användaren att den registrerade informationen är sann, korrekt och fullständig. Kunden och/eller Användaren är vidare skyldig att hålla dessa uppgifter uppdaterade och korrekta under hela avtalstiden, samt att informera Zigned om eventuella ändringar avseende lämnad kontoinformation.

5.4

Kunden ansvarar för alla aktiviteter som sker under Kundens Användarkonton eller av Kundens Användare och ska omedelbart meddela Zigned vid eventuell obehörig åtkomst eller misstänkt säkerhetsöverträdelse. Detta inkluderar ansvar för att alla Användare följer villkoren i detta Avtal, samt för alla handlingar eller underlåtenheter av Användare som skulle utgöra ett avtalsbrott om de utförts av Kunden direkt. Kunden ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att Användarnas beteende är i enlighet med detta Avtal.

5.5

Kunden och/eller Användaren ska vidta alla nödvändiga och rimliga åtgärder för att upprätthålla säkerheten och konfidentialiteten av alla kontouppgifter relaterade till Användarkonton, inklusive användarnamn och lösenord. Kunden ska också se till att kontouppgifterna regelbundet uppdateras och skyddas mot obehörig åtkomst. Zigned är inte ansvarig för förluster eller skador som orsakas av Kundens underlåtenhet att skydda uppgifter om Användarkonton. Om Kunden eller Användare ger bort, delar eller tappar bort inloggningsuppgifter, ansvarar Zigned inte för någon förlust eller skada till följd av detta.

6

Nyttjanderätt

6.1

Under förutsättning att samtliga villkor i Avtalet efterlevs, beviljas Kunden, under Avtalets giltighetstid, en icke-exklusiv, icke-överlåtbar och icke-vidarelicensierbar rätt att nyttja Tjänsterna, samt låta Användare nyttja Tjänsterna, i enlighet med Avtalet enbart för Kundens interna affärsverksamhet eller rent privata ändamål.

6.2

För det fall Kunden nyttjar Tjänsterna genom Zigneds REST API, beviljas Kunden under Avtalets giltighetstid, en icke-exklusiv, icke-överlåtbar och icke-vidarelicensierbar rätt att nyttja Leverantörens Tjänster via det anpassade API:et (”Zigneds API”) enbart för Kundens interna affärsverksamhet. Till undvikande av missförstånd, Zigneds API utgör en del av Tjänsterna för tolkningen av detta Avtal.

6.3

Zigned behåller fullt ägande och alla rättigheter till Zigneds API, inklusive alla anpassningar, förbättringar eller andra ändringar som sker inom ramen för integrationsarbetet med Kunden.

6.4

Kunden får inte, direkt eller indirekt, sälja, överlåta, hyra ut, distribuera, licensiera eller på annat sätt tillhandahålla Tjänsterna eller någon del därav till någon tredje part, eller använda Tjänsten för att tillhandahålla tjänster till tredje part.

7

Licensvillkor

7.1

Kundens rätt att använda Tjänsterna är begränsad och tillåter inte följande handlingar av Kunden, Användare eller tredje part (eller försök till sådana handlingar):

(a)

Utan Zigneds på förhand givna skriftliga godkännande, integrera Tjänsterna i egen eller tredje parts produkt, eller på annat sätt använda Tjänsterna för att erbjuda eller tillhandahålla dem till tredje part, med undantag för motparter i av Kunden administrerade signeringsärenden;

(b)

Kopiera eller komma åt Tjänsterna på annat sätt än genom de gränssnitt som Zigned tillhandahåller;

(c)

Använda automatiserade verktyg såsom webcrawler eller bots för att kopiera eller komma åt Tjänsterna eller tillhörande data; eller

(d)

Kringgå, manipulera eller åsidosätta Tjänsternas säkerhetsfunktioner.

7.2

Tjänsterna ska vidare inte användas på sätt som:

(a)

Bryter mot tillämplig lag eller förordning, såsom för bedrägeri, penningtvätt, korruption eller terrorism;

(b)

Skadar eller försöker skada individer eller organisationer, inklusive ekonomisk skada;

(c)

Innebär hantering av innehåll som inte följer Zigneds vid var tid gällande innehållsstandarder (se punkt 10 (Innehållsstandard) nedan);

(d)

Innefattar oönskad reklam, marknadsföringsmaterial eller spam;

(e)

Innebär överföring eller uppladdning av material som innehåller virus, trojaner eller annan skadlig eller kod/program som är utformade för att påverka driften av någon datorprogramvara eller hårdvara;

(f)

Innebär lagring eller överföring av skadlig kod, virus eller material med olämpligt, hatiskt eller annars olagligt innehåll;

(g)

stör eller hindrar Tjänsternas integritet, tillgänglighet eller prestanda; och/eller

(h)

Innebär försöka att få obehörig åtkomst till Tjänsterna eller dess relaterade system eller nätverk.

7.3

Kunden eller Användare får inte, utöver vad som uttryckligen tillåts enligt Avtalet eller tvingande lag:

(a)

Kopiera eller skapa härledda verk från programvaran eller andra immateriella rättigheter i samband med Tjänsterna;

(b)

Använda sig av omvänd kompilering, demontering eller på annat sätt reproducera Tjänsterna eller andra immateriella rättigheter kopplade till Tjänsterna.

6.4

Till undvikande av missförstånd, vad som anges gällande Tjänsterna och/eller tillhörande programvara och immateriella rättigheter gäller Tjänsterna och sådant material i sin helhet, men även delar därav.

8

Innehållsstandard

8.1

Följande innehållsstandarder gäller för allt material, dokumentation, information och annat innehåll som Kunden tillhandahåller Zigned eller på annat sätt ger Zigned tillgång till ("Kundmaterial"). Standarderna gäller för varje del av material såväl som för dess helhet.

8.2

Kundmaterial ska vara korrekt (i de delar Kundmaterialet anknyter till fakta) och vara förenligt med tillämplig lag i alla länder som materialet och/eller de berörda personerna har anknytning till.

8.3

Kundmaterial får inte:

(a)

Innehålla budskap, språk, bilder, antydningar eller element som enskilt eller tolkat i sin helhet kan vara kränkande, nedsättande, hotande, sexuellt, ger uttryck för förakt eller förminskar en urskiljningsbar grupp eller som annars kan anses olämpligt eller hotande mot någon person eller organisation;

(b)

Främja sexuellt explicit material, våld eller diskriminering baserat på ras, etnisk tillhörighet, kön och/eller könsöverskridande identitet eller uttryck, religion och/eller annan trosuppfattning, nationalitet, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder;

(c)

Kränka eller på annat sätt göra intrång i någon annan persons eller organisations immateriella rättigheter, databasrättigheter eller företagshemligheter;

(d)

Innehålla vilseledande information;

(e)

Strida mot juridiska förpliktelser mot tredje part;

(f)

Skada eller inkräkta på andras rätt till integritet;

(g)

Trakassera, förtala, uppröra, genera eller irritera någon annan person eller organisation (eller vara troligt att göra det);

(h)

Användas för att felaktigt utge sig som en viss person, eller att ha anknytning till en viss person eller organisation; och/eller

(i)

Ge intrycket att Kundmaterialet härstammar från Zigned.

8.4

Zigned förbehåller sig rätten att ta bort allt Kundmaterial som, enligt Zigneds bedömning, bryter mot denna punkt 10 (Innehållsstandard) eller annars bryter mot Avtalet.

9

Zigneds rätt att avbryta TILLGÅNGEN till Tjänsterna

Zigned har rätt att utan föregående varning omedelbart avbryta Kundens och/eller en Användares tillgång till eller användning av Tjänsterna (i) om det finns rimliga skäl att misstänka att Kunden eller Användare bryter mot Avtalet, inklusive men inte begränsat till brott mot punkt 9 (Licensvillkor) och punkt 10 (Innehållsstandard), eller (ii) vid utebliven eller ofullständig betalning från Kund till det att fullständig betalning erhållits tillsammans med eventuell ränta och förseningsavgifter.

10

PRISER OCH BETALNINGSVILLKOR

10.1

Såvida inget annat överenskommits mellan Kunden och Zigned utgår avgifter för Tjänsterna i enlighet med Zigneds vid var tid gällande prislista (”Användningsavgifter”). Samtliga Användningsavgifter är angivna exklusive moms. Användningsavgifter utgår per uppstartat signaturärende, oavsett om signaturärendet avslutas eller lämnas ofullständigt.

10.2

Zigned kommer att debitera Kunden Användningsavgifter via den av Kunden valda betalningsmetoden månadsvis i efterskott. Kunden samtycker till och berättigar härmed Zigned att automatiskt dra betalning från Kundens angivna betalmedel för de tillämpliga avgifterna i enlighet med Avtalet.

10.3

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen. Zigned har vid Kundens dröjsmål med betalning och efter skriftlig avisering rätt att innehålla utförande av Tjänsterna tills Kunden till fullo betalat förfallna fakturor samt ställt betryggande säkerhet för framtida betalningar. Dröjsmål längre än trettio (30) dagar räknat från påminnelse ska anses utgöra ett väsentligt avtalsbrott.

10.4

Kunden ansvarar för att säkerställa att betalningsuppgifterna är aktuella och korrekta. Nya eller ändrade betalningsuppgifter ska omedelbart meddelas till Zigned. Om Kundens valda betalningsmetod slutar fungera, och betalning ej kan ske, kommer Tjänsterna inte att avslutas automatiskt. Kunden förblir i stället ansvarig för de obetalda Användningsavgifterna. Vidare kan Zigned komma att kräva tillkommande kostnader och avgifter som orsakas till följd av indrivning av obetalda belopp, inklusive rättegångskostnader, rimliga arvoden för legal rådgivning och andra till indrivningen relaterade kostnader och avgifter.

10.5

Samtliga avgifter för Tjänsterna är icke-återbetalningsbara.

10.6

Om Kund överskrider gränsen för sin tillåtna användning av Tjänsterna enligt Zigneds vid var tid gällande prislista, kommer Zigned att debitera Kunden för faktiskt nyttjande av Tjänsterna. Kunden är ensamt ansvarig för att säkerställa att Kundens användning av Tjänsterna är inom de för Kunden tillåtna gränserna.

10.7

Såvida annat inte uttryckligen framgår av Avtalet, förbehåller Zigned sig rätten att när som helst ändra sina avgifter och/eller betalningsplaner. Om Kunden inte samtycker till en sådan ändring måste Kunden avsluta sitt konto genom att meddela Zigned via e-post till support@zigned.se. Därefter måste Kunden direkt sluta använda Tjänsterna efter det att den nya avgiften eller betalningsplanen träder i kraft, då Avtalet kommer att anses ha avslutats av Kunden. I sådant fall debiterar Zigned Kunden endast för perioden före uppsägning och baserat på den gamla avgiften eller betalningsplanen. Om Kunden accepterar en sådan ändring kommer Kundens nästa räkning att inkludera de nya avgifterna. Kundens fortsatta användning av Tjänsterna efter det att den nya avgiften eller betalningsplanen träder i kraft utgör Kundens godkännande av de nya avgifterna eller betalningsplanen.

11

Data och personuppgifter

11.1

I samband med leveransen av Tjänsterna kommer Zigned att få tillgång till och behandla information och data relaterad till Kundens verksamhet. Denna information kan inkludera, men är inte begränsad till, data som är nödvändig för att utföra och förbättra Tjänsterna samt för att säkerställa deras relevans och effektivitet. All sådan information och data utgör en del av Kundens Kundmaterial.

11.2

Avtalet ger inte Zigned några rättigheter till Kundmaterial förutom de begränsade rättigheter som behövs för att tillhandahålla Tjänsterna till Kunden och Användarna samt för att sammanställa, anonymisera och analysera kunddata för produktförbättring, produktutveckling och analys. Genom att ladda upp eller låta Användare ladda upp Kundmaterial i Tjänsterna, ger Kunden Zigned en global, oåterkallelig, icke-exklusiv och royaltyfri rätt att använda, tillhandahålla, lagra, reproducera, modifiera, distribuera och/eller publicera detsamma, endast i den utsträckning som är nödvändig för ovan nämnda ändamål. Genom att ladda upp eller låta Användare ladda upp Kundmaterial i Tjänsterna, intygar och garanterar Kunden att Kunden har rätt att upplåta den ovan angivna rätten till Zigned och att Kunden har rätt att använda Kundmaterialet i samband med Tjänsterna. Denna licens och nyttjanderätt överlever Avtalets upphörande.

11.3

Kunden är medveten om, och samtycker till att, Zigned kommer att använda data och anonymiserade uppgifter för sina egna ändamål såsom utveckling och förbättring av Tjänsterna eller utveckling av nya tjänster och/eller produkter. Information om hur Zigned behandlar personuppgifter tillhandahålls via Zigneds integritetspolicy som kan nås via följande länk: Integritetspolicy.

11.4

Lagring och säkerhetskopiering utgör inte en del av Tjänsterna. Det åligger Kunden att tillse att material och data som behandlas genom Tjänsterna lagras och säkerhetskopieras.

11.5

I den mån Kunden eller Användare behandlar personuppgifter via Tjänsterna anses Kunden vara personuppgiftsansvarig, och Zigned utgör ett personuppgiftsbiträde till Kunden. Parterna har ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal för att reglera sina respektive rättigheter och skyldigheter enligt tillämplig lagstiftning.

12

Immateriella rättigheter

12.1

Samtliga immateriella rättigheter såsom upphovsrätter, databasrättigheter, varumärken, designskydd och annan immaterialrättslig egendom beträffande Tjänsterna och/eller Zigneds API, och därtill hörande tekniska lösningar, dokumentation och material, tillhör Zigned och/eller dess licensgivare. Allt innehåll i Tjänsterna, exklusive Kundmaterial, ägs eller licensieras av Zigned och ingenting i Avtalet ska tolkas som en överföring av någon av Zigneds, eller Zigneds licensgivares, immateriella rättigheter till Kunden och/eller Användaren. Zigned, eller Zigneds licensgivare, förbehåller sig samtliga immateriella rättigheter i och till Tjänsterna och/eller Zigneds API. Varken Kunden eller Användare ges några rättigheter utöver vad som uttryckligen framgår av detta Avtal.

12.2

Tjänsterna och/eller dess innehåll (inklusive, men inte begränsat till, text, varumärken, grafik, logotyper, ikoner, bilder, ljudfiler, objektkod, källkod och/eller annat relaterat material) får inte kopieras, modifieras, ändras eller rekonstrueras utan Zigneds på förhand givna skriftliga samtycke.

12.3

Om Kunden och/eller Användare väljer att lämna feedback, kommentarer eller förslag gällande Tjänsterna (”Feedback”), ger Kunden och/eller Användaren härmed Zigned en obegränsad, evig, oåterkallelig, kostnadsfri licens och rätt att fritt och utan begränsning använda, kopiera, modifiera och distribuera denna Feedback för alla syften i samband med dess verksamhet, inklusive, men inte begränsat till, utveckling och förbättring av Tjänsterna. Zigneds rätt till Feedback inkluderar, utan inskränkning, även rätten att fritt ändra verket i alla avseenden samt rätten att överlåta eller vidarelicensiera rättigheterna till tredje parter. Kunden och/eller Användaren erkänner att Zigned är ensam ägare till alla rättigheter, inklusive alla immateriella rättigheter, som uppstår från sådan användning av Feedbacken. Kunden och/eller Användaren erkänner och accepterar att all Feedback som tillhandahålls blir enbart Zigneds egendom och får användas av Zigned utan restriktioner eller skyldighet att ge kompensation eller erkännande till Kunden. Zigned är inte skyldig att ta emot, implementera eller annars hantera någon Feedback som lämnas av Kunden och/eller av Användare.

12.4

Vid Kundens eller Användares överträdelse av något villkor i detta Avtal, vilket resulterar i skapandet av härledda verk (derivat) av Tjänsterna (”Härledda Verk”), överlåter Kunden och/eller Användaren härmed omedelbart och utan ersättning alla rättigheter, i och till sådana Förbättringar till Zigned, inklusive samtliga immateriella rättigheter inklusive rätten att fritt ändra, översätta eller anpassa det Härledda Verket samt att överlåta eller licensiera det Härledda Verket vidare till tredje part. Denna överlåtelse påverkar inte Zigneds rätt att vidta rättsliga eller andra åtgärder mot Kunden eller Användare för brott mot Avtalet, inklusive rättsliga åtgärder för intrång i immateriella rättigheter.

13

Intrång i tredje parts immateriella rättigheter

13.1

Zigned åtar sig att på egen bekostnad försvara Kunden om krav riktas eller talan förs mot denne om intrång i tredje parts rättigheter på grund av Kundens användning av Tjänsterna. Zigned åtar sig vidare att ersätta Kunden för de kostnader och skadestånd som denne genom förlikning eller dom kan bli skyldig att utge med anledning av sådant krav eller sådan talan.

13.2

Zigned åtaganden enligt 15.1 gäller endast under förutsättning dels att Kunden inom skälig tid skriftligen underrättar Zigned om framförda anspråk eller väckt talan, dels att Zigned ensam får bestämma över försvaret mot sådan talan och föra förhandlingar om uppgörelse eller förlikning.

13.3

Om intrång slutligen befinns föreligga och Zigned på sätt som angetts ovan deltagit i rättegång eller förlikning, eller om det enligt Zigneds bedömning är troligt att sådant intrång föreligger, ska Zigned på egen bekostnad och, enligt Zigneds egna bedömning, antingen (i) utan några kostnader för Kunden införskaffa nödvändiga rättigheter eller ersätta relevant del i Tjänsterna med annat material eller programvara som inte gör intrång (ii) ändra Tjänsterna så att de inte längre orsakar intrång, eller (iii) säga upp Avtalet i förväg med en (1) månads uppsägningstid.

13.4

Zigneds ansvar för intrång i immateriella rättigheter är begränsat till vad som anges i denna punkt 15.

14

Sekretess

14.1

Parterna förbinder sig att under den tid som Avtalet gäller och en tid av tre (3) år därefter inte för tredje man avslöja Konfidentiell Information. Med ”Konfidentiell Information” avses detta Avtal och uppgifter häri, uppgifter om den andra partens verksamhet, eller annans verksamhet, som part fått del av genom Tjänsten eller genom utförande av Tjänsten och som typiskt sett betraktas som affärs- eller yrkeshemlighet, inkluderande information om och från kunder, samarbetsparters eller andra aktörer. Även uppgift som enligt lag omfattas av sekretess samt information som part angivit ska vara konfidentiell utgör Konfidentiell Information.

14.2

Sekretessåtagandet gäller emellertid inte Konfidentiell Information som part kan visa:

(a)

vid tidpunkten för utlämnandet är tillgänglig för allmänheten eller som senare blir tillgänglig för allmänheten på annat sätt än genom överträdelse av Avtalet eller Villkoren;

(b)

vid tidpunkten för utlämnandet redan var tillgänglig för mottagande Part eller som denne på egen hand har utvecklat innan ingåendet av Avtalet och som inte, direkt eller indirekt, har erhållits genom överträdelse mot Avtalet eller Villkoren;

(c)

att Parten är skyldig att offentliggöra enligt lag, dom eller myndighetsbeslut; eller

(d)

att den utlämnande Parten godkänt röjandet skriftligen på förhand.

14.3

Part ska genom sekretessförbindelse med personal eller andra lämpliga åtgärder se till att sekretess enligt ovan iakttas. Part ansvarar för att underleverantörer och dennes personal som berörs av Tjänsten ingår sekretessåtagande med motsvarande innehåll som ovan.

15

Garantifriskrivning

15.1

Zigned strävar efter att hålla Tjänsterna tillgängliga, men varken utfäster eller garanterar att Tjänsterna kommer att vara i kontinuerlig och oavbruten drift, felfria eller att eventuella defekter kommer att åtgärdas. Tjänsterna tillhandahålls, i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, ”i befintligt skick” utan några som helst uttryckliga eller underförstådda garantier, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier om rättighetsintrång, funktionalitet eller lämplighet för ett visst ändamål. All användning av Tjänsterna sker på egen risk.

15.2

Zigned ansvarar inte för Kundens utrustning och/eller kommunikationsinfrastruktur såsom överföringen av data över internet. Kunden är medveten om att Tjänsterna kan bli föremål för tillgångsbegränsningar, fördröjning och andra problem som är beroende på Kundens utrustning eller kommunikationsinfrastrukturen i stort.

15.3

Zigned garanterar inte att Tjänsterna kommer vara tillgängliga för Kunder vid genomförande av underhåll, implementering av förbättringar eller vid nödåtgärder.

16

TREDJEPARTSAPPLIKATIONER

Kunden erkänner och godkänner att Tjänsterna integrerar, eller kan komma att integrera, med applikationer, webbplatser, produkter och/eller tjänster som tillhandahålls av tredje part ("Tredjepartsapplikationer") vilka inte ägs eller kontrolleras av Zigned. Kunden förstår att sådana Tredjepartsapplikationer kan vara föremål för separata licens- och användaravtal, oberoende av och skilda från detta Avtal. Zigned friskriver sig härmed från allt ansvar för Tredjepartsapplikationernas funktion, tillgänglighet, datahantering, och säkerhetsåtgärder. Kunden ansvarar för att säkerställa att användningen av Tredjepartsapplikationerna sker i enlighet med relevanta licensvillkor och lagar. Zigned garanterar inte kompatibiliteten eller fortsatt kompatibilitet mellan Tjänsterna och någon Tredjepartsapplikation.

17

Kunds ersättningsansvar gentemot Zigned

17.1

Kunden är skyldig att hålla Zigned skadeslöst för all skada, förlust och/eller kostnader som orsakas Zigned på grund av Kundens och/eller Användarens användning av Tjänsterna. Till exempel, men inte begränsat till, om användning orsakar driftstörningar, driftavbrott eller skada på Zigned eller tredje man. Kunden är vidare ansvarig för skada eller förlust som drabbar Zigned, tredje man eller Användare på grund av att Kunden och/eller Användaren inte iakttagit vad som åligger denne enligt Avtalet eller lag.

17.2

Kunden åtar sig att försvara Zigned mot, och hålla Zigned skadelös från, alla krav, förluster, anspråk och skador, inklusive skäliga rättegångs- och/eller ombudskostnader som har samband med tredje mans krav mot Zigned och som uppstår som följd av Kundens användning av Tjänsterna, Kundens brott mot detta Avtal eller rättighetsintrång i tredjeparts rättigheter orsakade av Kunden.

18

Ansvarsbegränsning

18.1

Med undantag för skador orsakade genom uppsåt eller grov oaktsamhet ska Zigneds totala skadeståndsansvar under detta Avtal, oavsett orsak, inte överstiga de avgifter som faktiskt betalats till Zigned för Kundens användning av Tjänsterna under de tre (3) föregående månaderna innan tidpunkten då skadeorsaken uppstod.

18.2

Under inga omständigheter kan Zigned hållas ansvarigt för följdskador eller indirekta skador inklusive, utan begränsning, ökade kostnader, förlust av eller skador på data, förlust av intäkter, affärsmöjligheter, goodwill eller besparingar.

18.3

På grund av Tjänsternas karaktär tar Zigned inte ansvar för skador orsakade av fel eller utelämnanden i något innehåll eller utelämnanden i någon information, instruktioner eller skript som du tillhandahåller Zigned i samband med Tjänsterna eller några åtgärder som vidtagits, eller inte vidtas, av Zigned.

18.4

Zigned är inte ansvarig för eventuella skador eller förändringar av eller i utrustning eller programvara inklusive, men inte begränsat till datorutrustning eller andra enheter, som en följd av installation eller användning av Tjänsterna.

19

Friskrivning avseende Kundavtal

De genom Tjänsterna upprättade/signerade avtalen eller andra handlingarna (”Kundavtal”) utgör handlingar mellan Kunden och dess motpart. Kunden ansvarar för att all information som tillhandahålls Zigned för användning i samband med Tjänsterna är korrekt. Kunden ansvarar även för innehållet i Kundavtal. Kunden är införstådd med, och samtycker till, att rättigheter, skyldigheter, skulder, kostnader, anspråk eller andra skador eller effekter som drabbar Kunden och/eller Användarna i och med Kundavtal inte kan belasta eller riktas mot Zigned. Zigned tar inget ansvar för Kundavtal och relaterade kostnader, skador eller anspråk. Zigned friskriver sig från allt ansvar som har sin grund i avtalsrelationer mellan parterna i signeringsärenden.

20

Avtalstid och Uppsägning

20.1

Såvida inget annat avtalats mellan parterna gäller Avtalet tills vidare. För Avtalskunder gäller den avtalstid som anges i Huvudavtalet.

20.2

Direktkunder kan säga upp Avtalet när som helst, utan anledning, genom att kontakta Zigned via e-post till support@zigned.se.

20.3

Avtalskunder har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om Zigned begår ett väsentligt avtalsbrott och inte vidtar rättelse – där sådan är möjlig – inom trettio (30) arbetsdagar från mottagande av uppmaning därom.

20.4

Zigned har rätt att säga upp Avtalet med Kund – eller enskilda Användare – omedelbart utan föregående meddelande i händelse av Kunds eller Användares avtalsbrott. Vidare har Zigned rätt att säga upp Avtalet med trettio (30) dagars varsel i händelse av att Zigned förlorar rätten att tillhandahålla Tjänsterna eller på grund av ändrade lagkrav.

20.5

Part har rätt att omedelbart säga upp Avtalet om den andra Parten försätts i konkurs, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation eller annars kan antas ha kommit på eller vara på väg mot obestånd.

21

Följder av Avtalets upphörande

Vid Avtalets upphörande upphör alla rättigheter till Tjänsten som upplåtits till dig enligt Avtalet att gälla. Kunden måste omedelbart upphöra med användning av Tjänsten. Kunden måste omedelbart radera alla installationer och/eller kopior av Tjänsten som Kunden ansvarar för direkt eller indirekt. Vidare ska Kunden förstöra eller återlämna all konfidentiell information och bekräfta i skrift till Zigned att så har skett. Samtliga avgifter som ska erläggas till Zigned enligt Avtalet ska förfalla till betalning och Zigned ska betalas av Kunden utan onödigt dröjsmål. Med undantag från vad som krävs enligt lag, förordning eller bindande föreskrifter är Zigned inte skyldiga att fortsätta lagra Kundmaterial eller Kundavtal Avtalet har avslutats. Kunden rekommenderas därför att exportera sådant material innan Avtalet upphör att gälla.

22

Force Majeure

Båda parter befrias från allt ansvar på grund av omständigheter utanför deras omedelbara kontroll som hindrar, försenar eller försvårar fullgörandet av Villkoren och/eller Avtalet såsom ändringar i lagar och/eller förordningar, internet- och telekommunikationsavbrott, IT-intrång och hackerattacker (även hos underleverantörer), krig, krigshandlingar, epidemi, pandemi, arbetskonflikter, strejker och större olyckor.

23

ÄNDRINGAR

23.1

För Direktkunder och Användare. Zigned förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i Avtalet. Ändringar aviseras i förväg via e-post eller genom notis på vår hemsida. Genom att fortsätta använda Tjänsterna efter att ändringarna har trätt i kraft, accepterar du de nya villkoren.

23.2

För Avtalskunder. Ändringar av och tillägg till Huvudavtalet eller delar därav ska för att äga giltighet ske skriftligen och undertecknas av båda parter. Zigned förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i Villkoren och/eller Personuppgiftsbiträdesavtalet. Ändringar aviseras i förväg via e-post eller genom notis på vår hemsida. Genom att fortsätta använda Tjänsterna efter att ändringarna har trätt i kraft, accepterar Kunden de nya villkoren.

24

Övrigt

24.1

Om inte annat avtalats skriftligen, utgör Avtalet en fullständig reglering av Parternas mellanhavanden i de frågor som Avtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått avtalet ersätts av innehållet i detta Avtal.

24.2

Part får inte helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet utan den andra Partens skriftliga godkännande. Zigned har dock rätt att genom meddelande till Kunden överlåta eller pantsätta rätten att erhålla betalning av Kunden eller del därav.

24.3

Samtliga meddelanden under Avtalet ska ske genom bud eller rekommenderat brev till mottagande Parts senast kända adress och per telefax eller e-post enligt Parternas skriftliga instruktioner. Meddelande ska anses ha kommit mottagaren tillhanda: (i) om avlämnat med bud: vid överlämnandet; (ii) om avsänt med rekommenderat brev: två vardagar efter avlämnande för postbefordran; och (iii) om avsänt med telefax eller e-post: första vardagen efter dagen för avsändandet.

24.4

Om bestämmelser i Avtalet helt eller delvis är ogiltiga ska inte Avtalet i sin helhet anses ogiltigt utan resterande delar av Avtalet ska fortsätta gälla. I den mån ogiltigheten väsentligen påverkar Parts utbyte av eller prestation enligt Avtalet så ska i stället en skälig anpassning av Avtalet ske.

24.5

Part ska inte gå miste om någon rättighet enligt Avtalet på grund av sin underlåtenhet att göra gällande någon rättighet enligt Avtalet eller underlåtenhet att påtala visst förhållande hänförligt till Avtalet. Ett misslyckande eller försening av en part att utöva någon rätt eller rättsmedel som tillhandahålls enligt dessa allmänna villkor eller enligt lag ska inte utgöra ett undantag från den eller någon annan rätt eller åtgärd, och heller inte förhindra eller begränsa ytterligare utövande av den eller någon annan rätt eller åtgärd. Regler om reklamations- och preskriptionsfrister ska dock tillämpas.

25

Tvistlösning och tillämplig lag

25.1

Tvist i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat vid SCC Skiljedomsinstitut (”SCC”). Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska gälla om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsreglerna för SCC Skiljedomsinstitut ska tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska. Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal.

25.2

Utan hinder av punkt 27.1 ska Leverantören dock alltid ha rätt att driva in betalning av förfallen fordran vid Kronofogden och/eller allmän domstol.

26

Kontaktuppgifter

Tveka inte att kontakta Zigned om du har några frågor kring avtalet eller våra produkter och tjänster. Våra kontaktuppgifter är följande:

Zigned AB
Org.nr: 559279-9224
Postadress: Box 7499, 103 92 Stockholm
E-post: support@zigned.se