Säkra dina affärstransaktioner: Hur Zigned säkerställer dokumentets integritet

Publicerat måndag 2 oktober 2023 kl. 17:31

zigned-sakrar-dina-dokument
Säkerställ dina e-signerade dokuments integritet med Zigned

I takt med att fler och fler transaktioner i affärsrelationer stängs digitalt, ökar sannolikheten för att någon av dessa transaktioner hamnar i en tvist. Där blir vikten av att ha bra underlag av betydelse och då syftar vi inte bara till vad som står i handlingarna. För att innehållet ska bli relevant behöver det först gå att lita på vilka som ingått affären. Här kommer betydelsen av dokument med fullständig integritet in, någon som garanteras av PAdES-standarden vi på Zigned nyttjar. Låt oss förklara närmare.

Vad menas med dokumentintegritet?

Att ett signerat dokument har fullständig integritet betyder ett antal saker. Dels ska det inte gå att göra några justeringar i dokumentet efter att det har signerats utan att det upptäcks. Det ska även gå att med största sannolikhet identifiera vilka personer som undertecknat dokumentet baserat på den informationen som finns tillgänglig. Båda dessa kriterier är något vi på Zigned anser som kritiska för att bygga förtroende i digitala affärsrelationer. På Zigned inkluderar vi därför ett omfattande bevispaket tillsammans med alla originaldokument och händelser och förseglar det till sist med den av EU-rekommenderade PAdES-standarden för elektroniska transaktioner. På det sättet kan du vara säker på att hela transaktionen är bevarad, även över lång tid framöver.

Vad är PAdES-standarden?

PAdES står för PDF Advanced Electronic Signatures och är en standard utformad för att säkerställa fullständig integritet hos digitalt signerade PDF-dokument. Efter signering krypteras, signeras och tidsstämplas dokumentet mot din leverantör av e-signerings betrodda certifikat för att säkerställa långtidsvalidering (LTV). Det kan vara avgörande beroende på när ditt dokument hamnar som underlag i en tvist. Standarden gör även att varje exemplar av ditt signerade dokument är att anse som ett original, då de är exakta kopior av varandra.

Hur identifierar jag ett PAdES-dokument?

Alla elektroniskt signerade dokument som följer PAdES-standarden bör inkludera signaturer mot betrodda certifikat. Enklaste sättet att identifiera dessa är att öppna dokumentet i en PAdES-kompatibel PDF-läsare. Ett exempel på en sådan är Adobe Acrobat. Öpppnar du ett dokument signerat via Zigned i Adobe Acrobat får du upp en tydlig baner som indikerar att dokumentet är certifierat av Zigned och utav vilken som givit ut certifikatet.

Tyvärr är inte dokument konfigurerade enligt PAdES-standarden något du kan förvänta dig av alla leverantörer. Så var noggrann med att ställa frågan när du ingår avtal via någon annan leverantör än Zigned.

Förtroende genom transparens

Förtroende kan ses som en bristvara i den digitala världen. Det är därför Zigned gör det enkelt för dig att validera varje steg i dokumentets livscykel. Från det att dokumentet skapas till att det signerats, kommer du att kunna se vem som har interagerat med dokumentet och exakt vilka åtgärder som har vidtagits. Du kan även vara trygg med att inga oförutsedda justeringar gjorts fram tills dess att det är drags att arkivera dokumentet.

Dokumentintegritet är inte bara en "nice-to-have", det är en nödvändighet i digitala affärstransaktioner. Med Zigned kan du vara trygg i vetskapen att dina affärsdokument inte bara är säkra, utan också att deras integritet är garanterade från början till slut.